กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนัชพร ฮั่นเฉียง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสังวาลย์ ปัญญาโรจน์