กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2