กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภทพร อินทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4