กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวภทพร อินทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4