กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจีระพร เผือกผ่อง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวณัฐิกานต์ ปังศรีวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2