กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชรวรรณ ทองแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรุ่งกานต์ คชเดช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางอารี บุญนวล

นางสาวสโรชา แก้วคำ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2