กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชรวรรณ ทองแดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรุ่งกานต์ คชเดช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2