กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐรินีย์ รตนอำไพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจีระกุล ศักดิ์ดาวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางจริยา จีนไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธัญวรัตม์ อุดมสวรรค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3