กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐรินีย์ รตนอำไพ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจีระกุล ศักดิ์ดาวรรณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางจริยา จีนไทย

นางสาวธีญวรัตม์ อุดมสวรรค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3