ภาพกิจกรรม
กิจกรรม รายงานผลการจัดการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
30 มีนาคม 2566
โรงเรียนตลาดหนองหวาย นำโดยนางสาวสมทรง นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย และนางฐิติมา บุตรเลี่ยม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตลาดหนองหวาย จัดกิจกรรม รายงานผลการจัดการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่สาธารณชน และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ และชุมชน
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสำนวน ทองศรี นายอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะแขกผู้มีเกียรติ และคณะกรรมการสถานศึกษา ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียนให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-net ตั้งแต่ร้อยละ 80ขึ้นไป
ทั้งนี้ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2566,18:19   อ่าน 68 ครั้ง