พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ (MISSION)
  1. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. จัดการเรียนการสอนเน้นคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมวินัย ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน
  4. จัดหาและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้
  5. จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีในสถานศึกษา
  6. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นครูมืออาชีพ
  7. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา